OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

  • Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednní mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Prodávající : Zuzana Kudynová - IRBIS, Nad Nádrží 279, Nasavrky 53825, IČO:64223680, DIČ:CZ6254211590, zápis je proveden v živnostenském rejstříku živnostenského úřadu Chrudim evidenční číslo: 360307-491-00.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou považovány prodávajícícm za správné. Prodávající může uživatelký účet zrušit, pokud nění kupujícím využíván.

  • Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinnosti prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního samostatného dokumentu – Podmínky ochrany osobních údajů.

Kupní smlouva, objednávky a faktury jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího

 

  • Objednávka, kupní smlouva

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých předepsaných údajů  a náležitostí na objednávkovém formuláři, pokud není domluveno jinak. Zvláště pak přesná specifikace zboží a jeho počtu, cena za zboží a přepravu, forma placení a doručení. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno údaje na objednávce měnit. Po odeslání objednávky jsou údaje uvedené na ní považovány za správné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijejetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícícmu elektronickou poštou, a to na jeho uvedenou adresu. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

  • Faktura (daňový doklad) a ceny

Na prodané zboží prodavající vystaví kupujícímu fakturu - dańový doklad. Faktura je zasílána v zásilce a slouží zároveň jako záruční list.

Ceny uvedené na webových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Dále si vyhrazujeme právo tiskových chyb a případných změn cen. K ceně zboží se připočítává cena poštovného.

  • Dodací podmínky, poštovné, platba

Expedice zboží bude realizována v co nejkratším termínu.

Dodání zboží  zajišťujeme po celé České republice balíkem  do ruky České pošty v ceně  150,- Kč s DPH za jeden balík.

Prodávající dodá zboží na místo určené kupujícím v objednávce a ten je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícíhonutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručování zboží. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku převzít.

Platby jsou prováděny:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet (číslo účtu je uvedeno na faktuře - daňovém dokladu)

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

  • Odstoupaní od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícícho nebo pro jeho osobu. Jinak má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno  (i elektronicky) ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případěostoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodavajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Dále prodávající vrátí kupujícímu pěněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nádoku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  • Práva z vadného plnění.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závazným předpisy a ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Při přebírání zásilky zkontrolujte zjevné vady – poškození zásilky. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného zboží uplatňuje kupující u prodavajícícho. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžit, kdy prodavající obdržel od kupujícího vadné zboží.

V tomto přídapě nás nejprve kontaktujte e-mailem nebo telefonicky. Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité ani poškozené a společně se zbožím přiložte fakturu. Zboží zašlete na vlastní náklady, jako pojištěný balík, protože neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Neposílejte na dobírku!

  • Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné pro všechny uzavřené obchodní případy uzavírané mezi Zuzanou Kudynovou a kupujícím. Kupujícím se rozumí osoba fyzická stejně jako osoba právnická. Právní vztahy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů kupujího -  kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodnch sdělení kupujícímu. Kupující potvrzuje, že osobní údaje jsou přesné a o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí.

V závislosti na změně příslušných právních norem si vyhrazujeme právo měnit i tyto obchodní podmínky.

 

 

NDVkY